Constitució de Societat Limitada gratuïta

No deixis passar l’oportunitat i deixa’ns acompanyar-te des del principi de la creació de la teva empresa.

Les societats limitades, tràmits per a la seva constitució

A Espanya, el 99% de societats adopten la forma jurídica limitada. Això és degut a les seves atractives característiques i en els procediments tan àgils que s’estan impulsant per a afavorir la seva constitució.

Però, saps què són? Es tracta de societats mercantils, regulades a la normativa espanyola, a les quals la responsabilitat dels socis està limitada al capital aportat (societat de capital), i per tant, en el cas de contrauen deutes, els socis no responen amb el seu patrimoni personal, sinó que només es respon fins al límit del que s’ha aportat i que configura el capital social. Es troba regulada en el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

Algunes característiques són: (a) es poden constituir amb només un únic soci, en aquest cas a la seva denominació s’indicarà SLU o el que és el mateix: Societat Limitada Unipersonal; (b) el capital social mínim és de 3000€; (c) cal escriptura pública i ha de ser autoritzada per el Registre Mercantil de la província on té el domicili social; (d) els socis poden ser persones físiques o jurídiques; (e) es tracta de societats eminentment tancades, és a dir, el règim de transmissió de les participacions socials és tancat i; (d) la responsabilitat dels socis és limitada.

La constitució, pas a pas

A continuació, es detallen els passos a seguir per a constituir correctament una societat limitada:

  • Certificació negativa de la denominació social

Abans de res, s’ha d’obtenir el certificat negatiu de la denominació social. És a dir, el Registre Mercantil Central emet un certificat conforme no hi ha cap societat amb la mateixa denominació social.

  • Aportar el capital social

Un cop es rebi el certificat negatiu de la denominació social, es podran efectuar les aportacions de cadascun dels socis. Aquest desemborsament es realitzarà a l’entitat bancària, aportant el certificat que s’acaba d’esmentar, i cada un dels socis haurà d’indicar el seu nom complet i indiciar inequívocament que es tracta de la seva aportació al capital social.

Cal tenir en compte que no es podrà disposar del capital dipositat fins que la societat estigui inscrita en el Registre Mercantil de la província corresponent.

  • Signatura a la notaria

Els socis aniran a la notaria a signar l’Escriptura de Constitució i els Estatuts Socials. És molt recomanable sol·licitar l’Acta de Titularitat Real, doncs desde fa uns anys l’entitat bancaria requereix conèixer qui és el soci majoritari de la societat per motius de prevenció de blanqueig de capitals.

És a aquest moment quan la certificació de la denominació i les certificacions bancàries de les aportacions dels socis es vincularan a l’Escriptura de Constitució i als Estatuts Socials.

És convenient assessorar-se prèviament en l’elaboració dels estatuts ja que són les normes internes que regiran la vida de la societat. Opcionalment, es pot optar per uns Estatuts Socials tipus.

  • NIF Provisional/Alta censal

Acabat el tràmit amb el notari, s’obté el NIF Provisional a partir de l’alta censal de la societat en constitució per mitjà del Model 036.

En el mateix acte podem comunicar l’inici d’activitats o la declaració prèvia a l’inici per a poder deduir-nos l’IVA de despeses i inversions.

Si s’estigués obligat al pagament de l’IAE també seria el moment de realitzar l’alta.

  • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (TPAJD)

En el termini de 30 dies a partir de l’atorgament de l’escriptura de constitució s’ha d’efectuar la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentat, en la modalitat d’Operacions societaries, (Model 600). És molt habitual que es realitzi gairebé unitat d’acta davant del notari.

  • Inscripció de l’escriptura de constitució.

Efectuat el tràmit de signatura davant del notari, és el moment de la presentació de l’escriptura de constitució en el Registre Mercantil Provincial corresponent al domicili social de l’empresa.

El termini d’inscripció és d’uns 15 dies hàbils desde la seva presentació.

  • Obtenció del Certificat Digital de la societat

Quan la societat estigui registrada o, més aviat, inscrita al Registre Mercantil, s’ha de demanar el certificat digital. Aquest tràmit el realitzarà l’administrador de la societat i es pot realitzar de forma telematica.

  • Obtenció del NIF Definitiu

Ja gairebé s’han realitzat tots els tràmits però ara hem de convertir el NIF Provisional que tenim abans en NIF Definitiu. L’òrgan competent per a realitzar-ho és l’Agència Tributària. Es fa important l’escriptura ja inscrita, si es disposa de Certificat Digital es pot fer de forma telemàtica.

  • Altres tràmits

Finalment, s’ha d’obtenir el Codi Compte de Cotització, l’alta de treballadors, obertura dels treballadors, etcètera.

Creació de Societat Limitada a través de PAE

El CIRCE és un sistema d’informació que pertany al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme que té com a objetctiu agilitzar el procés de constitució d’una empresa. Aquesta agilitat s’aconsegueix al comunicar-se eficientment amb tots els organismes que intervenen en el procés de constitució  com són Agència Tributària, Seguretat Social, Registre Mercantil, entre d’altres.

Pel que fa als Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són entitats que tenen com a finalitat informar i assessorar a emprenedors sobre les seves iniciatives empresarials iniciar el tràmit administratiu de constitució a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Així, quins són els avantatges de fer els tràmits a través d’un PAE? Preu més econòmic per a la constitució d’una societat, rapidesa en el procés (es pot obtenir el CIF Definitiu en tan sols 72 hores, assessorament clar en l’elaboració del pla de negoci de l’empresa i més informació sobre ajuts o incentius als que l’emprenedor pot optar.

Constitució Societat

0 €

Al mes

Assessorament

Express

SL, CB’s, SC’s

Gestió Societat

65 €

Al mes

Comptabilitat

Impostos

Assessorament

Facturació on-line

Societat + 1 treballador

79 €

Al mes

Gestió fiscal, comptable, assessorament

Contractacions

Nòmines

Alta auònoms gratis

Realitzem el tràmit d'alta com a autònom de forma gratuïta

Constitució societat gratis

Constituïm la teva societat limitada, CB o SC de forma gratuïta

Gestió integral autònoms 24 € /mes

Tota la gestió que necessites: comptabilitat, impostos, assessorament

Gestió integral societats 65 €/mes

Tot per la teva SL: comptabilitat, fiscal,assessorament