Assessoria online i presencial en català

Més informació:

Assessoria societats

Assessoria per a societats

Com assessors especialitzats en pimes i microempreses oferim un servei de Gestió integral a societats mercantils així com a Societats Civils i Comunitats de Béns. El fet de conèixer a fons la problemàtica del dia a dia dels negocis d’aquestes dimensions ens permet afrontar les casuístiques que es presentin d’una forma eficient i àgil. Pretenem alliberar de la ment dels socis i administradors la càrrega de les qüestions comptables i tributàries per tal que es pugin concentrar amb el core dels seus respectius negocis.

El nostre servei de gestió fiscal, comptable i laboral online està dissenyat per estalviar desplaçaments. A partir de tots els documents que ens enviarà (via e-mail, Drive, etc.), tals com factures, extractes, rebuts, etc. podrem comptabilitzar les operacions, preparar els estats financers i calcular els impostos.

Tipus de societats:

 • Societat Limitada
 • Societat Anònina
 • Societat Civil
 • Comunitat de Béns
 • Societat Col·lectiva
 • Societat Comanditària
 • Societat Limitada Nova Empresa
 • Agrupació d’Interès Econòmic
 • Societat Limitada de Formació Successiva
 • Societat Cooperativa Catalana Limitada
 • Societats Professionals
 • Unions Temporals d’Empreses
Tipus de societats
Mercantil Social

Servei mercantil i social

 • Constitució de societats
 • Remuneracions socis i administradors
 • Adopció d’acords
 • Distribució de dividends
 • Ampliació de capital
 • Estatuts
 • Dissolució, liquidació i extenció 
 • Separació de socis
 • Transmissions
Servei comptable

Servei comptable

 • Enregistrament del llibre diari, major, etc.
 • Elaboració, legalització i dipòsit dels Comptes Anuals
 • Periodificacions, amortitzacions, provisions, variació d’existències.
 • Comptabilització de l’operativa empresarial:
  Ventes:
  Prestacions de serveis
  Moviments bancaris
  Devolucions
  Leasings i rèntings
  Inversions
Servei fiscal

Servei fiscal

 • Assessorament tributari
 • Optimització fiscal
 • Gestió dels impostos
 • Confecció i presentació d’autoliquidacions i declaracions
 • IVA
 • IRPF
 • Impost de Societats
 • Declaracions Informatives
Servei laboral per a societats

Servei laboral

 • Elecció de convenis
 • Confecció de contractes laborals
 • Elaboració de les nòmines
 • Liquidació de les assegurances socials
 • Finalització de contractes, finiquits, quitances.
 • Incapacitat Temporal
 • Maternitat/paternitat
 • Enquadrament règim Seguretat Social
 •  Gestions SOC

Constitució societat

0,00
 • Assessorament
 • Express
 • SL, CB, SC, etc.

Gestió

65,00
Mes
 • Comptabilitat
 • Fiscalitat
 • Assessorament

Gestió + laboral

79,00
Mes
 • 1 treballador
 • Contracte
 • Nòmines, cotització, etc.
Contacti amb nosaltres sense cap compromís

Alta autònoms gratis

0 €

Constitució SL gratis

0 €

Gestió integral autònoms

24 €/mes

Gestió integral societats

65 €/mes