Assessoria online i presencial en català

Més informació:

Alta d'autònom gratis

Alta d'autònom gratis

El treballador autònom: tot el que has de saber

Segur que has escoltat més d’un cop la paraula autònom però no encara no saps ben bé què és. Doncs bé, l’autònom és aquell treballador per compte pròpia que desenvolupa un projecte propi. És a dir, es tracta d’un empresari persona física que de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica amb l’objectiu d’obtenir un benefici i que no està lligat o vinculat a un contracte de treball.

Algunes característiques són que (a) treballador ha d’efectuar una veritable gestió personal del negoci com si d’una empresa es tractés portant a terme una comptabilitat exhaustiva; (b) a diferència d’algunes formes associatives empresarials no exigeix d’un capital inicial; (c) el treballador autònom té responsabilitat il·limitada, és a dir, respondrà amb el seu patrimoni, present i futur davant els deutes que contraigui davant de tercers i; (d) tributa per l’IRPF (Impost sobre la Renta de les Persones Físiques) i ha d’emetre factura per a retribuir els seus serveis, a la qual s’inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) que correspongui.

Donar-se d’alta pas a pas i alternatives

Generalment podem dir que hi han tres opcions per a donar-se d’alta com a treballador autònom:

 • Realitzar tots els tràmits un mateix. Si estàs familiaritzat amb la realització de tràmits davant de l’Administració Pública aquesta opció és molt interessant ja que en tot moment coneixeràs els passos que vas donant. No obstant, cometre algun error en la realització d’algun tràmit pot comportar una sancióNecessitaràs el Certificat Digital per a poder realitzar algun dels tràmits.
 • Comptar amb el suport d’un assessor que realitzi tots els tràmits per a tu. Aquesta opció resulta molt interessant ja que aquest expert aportarà els seus coneixements per a realitzar els tràmits eficientment i de forma correcta. A més, el fet de que aquest disposi del Certificat Digital resulta molt útil per a que ens pugui ajudar a realitzar futurs tràmits com són, per exemple, la liquidació dels impostos que se’n deriven de l’activitat professional del treballador autònom.
 • Realitzar els tràmits a través d’un PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor). Els quals et permeten realitzar telemàticament, a través del Document Únic Electrònic (DUE), tots els tràmits de constitució i posada en marxa de l’activitat com a treballador autònom, amb el consegüent estalvi en temps i costos (gratuït!). És una opció molt ràpida i que permet agilitzar els tràmits, sense que sigui necessari comptar amb el Certificat Digital.

Pel que fa als passos per a donar-se d’alta com a autònom, fonamentalment ens relacionarem amb dos organismes: Hisenda (Agència Tributària) i la Seguretat Social. Vegem-ho:

Alta de l'autònom a la Seguretat Social

Tot i que en realitat els passos que veurem a aquest apartat no tenen un ordre concret si que és molt recomanable començar per a l’alta a la Seguretat Social.

Presentarem la sol·licitud d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social on el treballador autònom resideix.

Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar amb anterioritat al moment en el qual es comença a prestar els serveis o s’inicia l’activitat professional. El Model adequat és el TA0521 i s’ha adjuntar una fotocòpia del DNI.

És molt important definir la base de cotització i les cobertures per les quals es cotitza. És necessari decidir si s’opta per una mútua privada o, bé, per la Seguretat Social. Recomanem cotitzar per contingències d’accidents de treball i malalties professionals i per desocupació,

Alta autònom a la Seguretat Social
Alta AEAT

Alta de l'autònom a Hisenda

Quan s’hagi produït l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social i abans que transcorrin 60 dies naturals des d’aquest alta, s’ha de realitzar el tràmit d’alta en l’Agència Tributària. De la mateixa manera que l’alta a la Seguretat Social s’ha de realitzar abans d’iniciar l’activitat professional, l’altra a l’Agència Tributària també s’ha d’efectuar. Per això s’ha de presentar la declaració censal a través dels Models 036 o 037.

Aquest tràmit té com finalitat notificiar les dades identificatives del treballador autònom així com l’activitat professional a la qual es dedica el treballador autònom, la ubicació del negoci i els impostos que s’hauran de pagar en funció de l’activitat que es desenvolupa. En el supòsit de que es produeixi una variació d’aquestes dades és necessari presentar una nova declaració censal.

Juntament amb l’alta censal s’ha de seleccionar l’epígraf de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) que correspongui amb l’activitat professional que desenvolupa el treballador autònom. Escollir un epígraf incorrecte, pot comportar que es puguin derivar sancions per incumplir algunes obligacions fiscals. En la gran majoria dels casos, el treballador autònom estarà exempt del pagament de l’IAE, ja que només s’ha de pagar en el cas de que es facturi una quantitar superior al milió d’euros anuals.

Algunes claus

 • Els PAE faciliten molt la gestió d’alta com a autònom, doncs utilitzen procediments àgils i permeten estalviar costos.
 • Convé disposar del Certificat Digital per tal de comunicar-se eficientment amb l’Administració.
 • És imprescindible tenir una comptabilitat acurada i tenir en ment el calendari fiscal que cada any publica l’Agència Tributària per a liquidar els impostos corresponents en els moments oportuns.
 • Si ets autònom, pots utilitzar algunes formes associatives com les Societats Civils o la Comunitat de béns per a col·laborar amb altres autònoms en projectes en comú.

Si encara tens dubtes en com realitzar aquest pas, et podem ajudar de forma gratuita.

Alta de l'autònom

0,00
Mes
 • Assessorament
 • Express
 • Sense desplaçaments

Gestió

24,00
Mes
 • Comptabilitat
 • Impostos
 • Assessorament

Gestió + laboral

42,00
Mes
 • 1 treballador
 • Contractació
 • Nòmines, cotitzacions, etc.
Contacti amb nosaltres sense cap compromís

Alta autònoms gratis

0 €

Constitució SL gratis

0 €

Gestió integral autònoms

24 €/mes

Gestió integral societats

65 €/mes