Assessoria online i presencial en català

Més informació:

Assessorament a autònoms

Assessoria per a autònoms

Oferim un servei d’assessoria i gestoria per a autònoms que engloba l’alta com a autònom i la gestió a tots els nivells. Així, ens ocuparem de la gestió fiscal, comptable i, si és el cas, laboral. La nostra metodologia de treball es basa en un funcionament online, i per a aquells clients de proximitat a les nostres oficines, possibilitat de gestió presencial. Sense necessitat de desplaçaments li efectuarem tots els tràmits.

Si està pensant en emprendre segurament tindrà molts dubtes, pregunti’ns sense compromís i li prestarem l’assessorament que necessita.

Preguntes freqüents autònoms

Sí, de fet és l’opció més recomanada en la majoria de negocis de petites dimensions. Els menors costos de gestió i una fiscalitat més adequada per a volums baixos de rendiments als inicis d’una empresa en fan la via més òptima. Posteriorment es podrà donar el salt a societat en qualsevol moment.

No només pots donar d’alta vàries activitats sinó que és una tendència cada cop més extensa. Molts cops un mateix professional o empresari desenvolupa diversos serveis més o menys relacionats entre ells. El principal avantatge és l’evident augment de facturació sense que s’hagi de pagar més d’autònoms. Alguns exemples serien: consultoria de màrqueting i formació, comerç electrònic i publicitat, guia turístic i representant de comerç, però les combinacions són infinites, així que recomanem que aprofitis la teva quota del RETA per tenir la major cartera de serveis.

Sí, la pluriactivitat permet desenvolupar més d’un règim de la Seguretat Social, en aquest cas Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) i règim general (treball per compte aliè). Aquesta opció confereix la seguretat de tenir dues fonts de remuneració.

Sí, conegut com a autònom empresari  serà aquell que contracta treballadors. L’autònom «ocupador» estarà subjecte a la normativa laboral, de protecció i de prevenció. Una limitació a destacar és la impossibilitat que un treballador autònom econòmicament depenent (TRADE) pugui tenir contractats treballadors.

La quota mínima és de 60 € per a aquells nous autònoms que inicien la seva activitat. La durada d’aquesta tarifa bonificada serà de 12 mesos, però en determinats casos (municipis de menys de 5.000 habitants, determinades edats, etc.) es podrà ampliar per períodes superiors.

Assessoria fiscal autonoms
Assessorament i facturació per a autònoms

Assessorament i facturació

 • Assistència prèvia
 • Alta al RETA
 • Selecció d’epígrafs
 • Despeses deduïbles
 • Tractament de les inversions
 • Gestió de la documentació
 • Conveniència forma jurídica
 • Formació en facturació
 • Programa de facturació on-line opcional i sense cost
Comptabilitat per a autònoms

Servei comptable

 • Comptabilitat a càrrec nostre.
 • Llibre registre d’ingressos/factures emeses i despeses/factures rebudes
 • Llibre registre d’inversions
 • Amortitzacions
 • Comptabilització d’operacions intracomunitàries
 • Imputació de subvencions
 • Obtenció del resultat i dels rendiments objecte de tributació
Gestió fiscal autònoms

Servei fiscal

 • Assessorament tributari
 • Optimització fiscal
 • Gestió dels impostos
 • Conveniència entre mòduls / estimació objectiva i estimació directa. 
 • Confecció i presentació d’autoliquidacions i declaracions
 • IVA
 • IRPF
 • Declaracions Informatives
 • Requeriments i inspeccions
Assessoria laboral per a autònoms

Servei laboral

 • Elecció de convenis
 • Confecció de contractes laborals
 • Elaboració de les nòmines
 • Liquidació de les assegurances socials
 • Finalització de contractes, finiquits, quitances.
 • Incapacitat Temporal
 • Maternitat/paternitat
 • Enquadrament règim Seguretat Social
 •  Gestions SOC
 • Familiars autònoms col·laboradors

Alta de l'autònom

0,00
 • Assessorament
 • Express
 • Sense desplaçaments

Gestió

24,00
Mes
 • Comptabilitat
 • Impostos
 • Assessorament

Gestió + laboral

42,00
Mes
 • 1 treballador
 • Contractació
 • Nòmines, cotitzacions, etc.
Contacti amb nosaltres sense cap compromís

Alta autònoms gratis

0 €

Constitució SL gratis

0 €

Gestió integral autònoms

24 €/mes

Gestió integral societats

65 €/mes