Assessoria online i presencial en català

Més informació:

L'IVA dels autònoms

IVA dels autònoms

Definició de l’IVA dels autònoms

Un impost per al consumidor

L’IVA grava el consum dels usuaris finals. Per tant, el seu efecte sobre els autònoms és neutre. L’empresari només ocupa el rol d’intermediari gestor del tribut: paga IVA, cobra IVA i la diferència, positiva o negativa, la liquida amb Hisenda, segons quin sigui el resultat. Hi haurà, però, excepcions a aquesta regla: règims especials, activitat exemptes o no subjectes, etc.

Planificació financera

És molt important que l’autònom entengui que trimestralment haurà d’ingressar a Hisenda l’IVA que ha repercutit (cobrat) als seus clients, descomptant el que ha suportat (pagat) als seus proveïdors. El nostre consell per a petits autònoms és disposar d’un compte bancari addicional on anar apartant una quantitat de la facturació que es va generant, per tal de no disposar lliurament de la totalitat facturada, doncs una part no és nostra.

Com funciona l’IVA?

L’IVA és un impost que grava el consum i que recau sobre l’usuari final, no sobre l’empresa, però serà aquesta última qui s’ocupi d’ingressar-lo a les arques públiques. Per tal que sigui el consumidor final qui acabi suportant la càrrega, la quota d’IVA es va inflant amb cada fase del procés productiu del bé o el servei, i en cadascuna d’aquestes etapes les empreses intervinents aniran ingressant l’impost a Hisenda

La liquidació de l’IVA es realitzarà de forma trimestral mitjançant el model 303. A grans trets, aquesta autoliquidació dona com a resultat la diferència entre les quotes d’IVA que s’han repercutit per les ventes efectuades i les quotes d’IVA suportat per les compres relacionades amb el negoci.

Exemple de funcionament de l’IVA

A continuació exposarem amb un exemple el funcionament de l’IVA. Com observareu simplifiquem molt tot el procediment perquè sigui entenedor (considerem només 2 matèries primes, i s’obvia la tributació d’elements d’inversió i de gran part de subministraments, les empreses subministradores dels quals també hauran gestionat l’IVA):

Fàbrica de fusta:

Tala un arbre a partir del qual obté plafons i llistons
-Ha consumit 1 litre de gasolina per la motoserra (0,21 € d’IVA), amb el que obté tot un tronc.
-Ha consumit 3 kWh d’electricitat per serrar les fustes i donar-los la forma adequada (0,30 € d’IVA), obtenint 4 plafons i 4 llistons.
Ven els 4 packs d’1 llistó més 1 plafó per un import de 25 € +IVA cada pack. O sigui en total facturarà 100 € de base imposable i 21 € de quota d’IVA.
Ingressa a Hisenda: 20,49 € d’IVA (21 € d’IVA repercutit menys 0,51 € d’IVA suportat)
Fabricant de cordes:
Adquireix matèries primes (nylon, filferro, cera, etc.) per un import de 2 € + IVA (0,42 €)
Consumeix subministraments (aigua i electricitat) per una quota d’IVA de 0,50 €.
Amb aquests inputs aconsegueix fabricar 4 jocs de cordes que vendrà per 7 € la unitat (28 € de base imposable i 5,88 € d’IVA)
Ingressa a Hisenda 4,96 € (5,88 € d’IVA repercutit menys 0,92 € d’IVA suportat)

Exemple IVA

Artesà violer que fabrica la guitarra:

Compra els 4 packs de fustes: 100 € + 21 € d’IVA
Compra els 4 jocs de cordes: 28 € + 5,88 € d’IVA
Precisa de subministraments diversos (aigua i electricitat), que li ocasionen suportar una quota d’IVA d’1 €.
Amb aquests elements obté 4 flamants guitarres que ven a 80 € la unitat més el corresponent IVA per 16,80 €
Haurà d’ingressar a Hisenda 39,32 € (67,20 € d’IVA repercutit menys 27,88 € d’IVA suportat)

Guitarrista aficionat

Adquireix 1 guitarra per 80 € + 16,80 € d’IVA, que no es potdeduir. Per la qual cosa, la despesa total que assumeix és de96,80 €, suportant la totalitat dels 16,80 €

Hisenda, per tant, haurà d’haver recaptat 67,20 € (s’han venut les 4 guitarres: 16,80 € x 4).

Verifiquem si ha estat així:

-Proveïdors de subministraments de la fàbrica de fustes: 0,51€
– Proveïdors de subministraments de la fàbrica de cordes:0,50 €
– Proveïdors de subministraments de l’artesà: 1 €
– Proveïdors de matèries primes a la fàbrica de cordes: 0,42 €
– Fàbrica de fustes: 20,49 €
– Indústria cordes: 4,96 €
– Artesà: 39,32 €

Total 67,20 €, que coincideix amb la suma de l’IVA de les 4 guitarres que hauran assumit els guitarristes aficionats.

Alta de l'autònom

0,00
Mes
  • Assessorament
  • Express
  • Sense desplaçaments

Gestió

24,00
Mes
  • Comptabilitat
  • Impostos
  • Assessorament

Gestió + laboral

42,00
Mes
  • 1 treballador
  • Contractació
  • Nòmines, cotitzacions, etc.
Contacti amb nosaltres sense cap compromís

Alta autònoms gratis

0 €

Constitució SL gratis

0 €

Gestió integral autònoms

24 €/mes

Gestió integral societats

65 €/mes